Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

 

6:30– 8:50   Schodzenie się dzieci. Zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych; ćwiczenia poranne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne; prace porządkowe; zabawy ruchowe; zabawy  ze śpiewem; zabawy integracyjne

 

8:50 – 9:00   Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

 

9:00 – 9:15   Śniadanie

 

9:15 – 11:15   Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową;zajęcia edukacyjno-wychowawcze, zabawy dydaktyczne,ruchowe, tematyczne, zabawy wg zainteresowań dzieci, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia  w ogrodzie przedszkolnym, imprezy okolicznościowe, wycieczki

 

11:15 – 11:30   Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu

 

11:30 – 12:00   Obiad

 

12:00 – 12:20   Odpoczynek poobiedni, relaksacja, kwadrans na bajkę

 

12:20 – 13:00   Swobodne zabawy dzieci; zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe; obserwacje przyrodnicze;  prace ogrodnicze i porządkowe; ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych

 

13:00 – 14:00   Zajęcia wspomagające rozwój umysłowy, ruchowy i emocjonalny dziecka; zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne dzieci; zajęcia badawcze, rozwijające zainteresowanie i wiedzę o świecie

 

14:00 – 14:15   Podwieczorek

 

14:15 – 16:30   Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe; praca indywidualna; zabawy dowolne według zainteresowań; prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci